Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Prezentovanje rada


Usmena prezentacija

Prezentaciju rada treba pripremiti u Microsoft Power Point formatu (PPT ili PPTX), u trajanju do maksimalno 10 minuta, uključujući i diskusiju. Preporučuje se autorima da prezentacije sadrže maksimalno do 10 slajdova i da se u toku prezentacije izloži osnovna ideja i rezultati rada, bez previše detalja. Preporučuje se da se duža diskusija sa zainteresovanom publikom odloži do kraja sesije, zbog ograničenog vremena za izlaganje radova.

Prezentacije se mogu dostaviti u sali sekretarijata Simpozijuma u periodu od 8 do 20 časova. Ukoliko autor nije u mogućnosti ranije dostaviti prezentaciju, prezentacija se može dostaviti tehničkom sekretaru sesije u sali u kojoj se održava sesija, i to najkasnije 15 minuta prije početka sesije. Nakon početka sesije nije poželjno dostavljanje prezentacija. Prezentovanje radova, čije se prezentacije eventualno dostave nakon početka sesije, biće pomjereno na kraj odgovarajuće sesije, poslije svih radova čije su prezentacije dostavljene u predviđenom roku.

Prezentacije traju do 10 min, a uključujući i vrijeme za diskusiju. U izuzetnim slučajevima prezentacije mogu da traju i duže, zavisno od broja radova koji se izlažu u odgovarajućoj sesiji. Predsjedavajući sesije će na početku sesije naznačiti maksimalno vrijeme trajanja prezentacije. Autor je dužan da se pridržava vremenskih ograničenja za prezentaciju rada.

Za prezentacije radova se koriste video projektor i računar koje obezbjeđuje organizator. Po potrebi je moguće koristiti i vlastiti računar. Ukoliko su potrebni dodatni tehnički uslovi za izvođenje prezentacije, potrebno je ranije kontaktirati organizatora radi obezbjeđenja neophodnih tehničkih uslova.

Rad prezentuje autor ili koautor rada.

Detaljnija uputstva za učesnike:
Izlagači radova
Publika

Poster prezentacija

Rad se može prezentovati i u formi poster prezentacije. Autori prilikom prijave rada imaju mogućnost da izaberu tip prezentacije. Organizator Simpozijuma zadržava pravo da odredi koji će radovi biti saopšteni usmeno, a koji u vidu poster prezentacije, o čemu će autori radova biti blagovremen obaviješteni. Način prezentacije ne utiče na tretman rada, svi prihvaćeni radovi se tretiraju na isti način i objavljuju se u Zborniku radova.

Poster prezentacije se organizuju u okviru poster sesija čiji će termini biti određeni programom Simpozijuma. Autori su dužni da budu prisutni u toku poster sesije.
Autori su odgovorni za pripremu, štampanje i dostavljanje poster prezentacije. Posteri se dostavljaju u sali sekretarijata Simpozijuma prije početka poster sesije.

Rad prezentuje autor ili koautor rada.

Uputstva i šabloni za poster prezentacije:
Uputstvo za izradu poster prezentacije
Šablon za poster - ćirilica
Šablon za poster - latinica
Šablon za poster - engleski

Važni datumi

15.12.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

12.02.2018.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

19.02.2018.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

26.02.2018.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

07.03.2018.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

14.03.2018.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...